Landskap i endring

Utvalgte kulturlandskap er et program i Norge som jobber med å bevare og videreutvikle verdifulle kulturlandskap. Programmets formål er å ta vare på landskap som er av stor kulturell og biologisk verdi, og å sikre at disse landskapene kan videreføres til kommende generasjoner.

Kulturlandskapet er i stadig endring og reflekterer den kontinuerlige utviklingen av menneskelig samfunn og deres forhold til naturen. Endringer i landbruk, urbanisering og teknologisk framgang har alle bidratt til å forme og omforme kulturlandskapet over tid. Dette komplekse samspillet mellom menneskelig aktivitet og miljøet gir et fascinerende innblikk i vår evne til å tilpasse oss og påvirke verden rundt oss.

Refotografering

Refotografering av bilder er en viktig del av arbeidet til Utvalgte kulturlandskap, da det gir mulighet til å dokumentere endringer i landskapet over tid. Dette kan for eksempel være endringer i vegetasjonen, i bygninger eller i bruk av jorda. Formålet er å kunne utvikle gode strategier for å bevare disse landskapene for fremtiden.

Utvalgte kulturlandskap sentralt gir hvert år NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) i oppdrag å refotografere de utvalgte kulturlandskapene. Landskapsgeograf og fotograf Oskar Puschmann har utvikla metoden for refotografering, der «etter-bildet» fotograferes fra nøyaktig samme ståsted og med samme bildeutsnitt som «før-bildet» ved å bruke et rutenett i kameralinsa for å få nøyaktig det samme bildet.

Refotografering i Frostating Utvalgte kulturlandskap

I 2022 ble det utarbeidet et formidlingshefte for endringer i Frostating Utvalgte kulturlandskap, i et samarbeid mellom Frosta Historielag, Frosta kommune og fotograf Oskar Puschmann.

Heftet «Landskap i endring» inneholder et utvalg av bildepar som viser forandringer i landskapet i form av endrete bygninger, driftsformer, nye maskiner eller gjengroing over en kortere eller lengre tidsperiode.

Originalbildene stammer fra begynnelsen på 1900-tallet og nesten fram til i dag. De refotograferte bildene er tatt i august 2021 og juli 2022. Til sammen skaper dette bildepar av nye og gamle bilder.

Åpne lenken til heftet eller klikk på forsidebildet for å lese en digital utgave.

Merk at bildene er komprimert med tanke på lesing på nett – de vil ikke være egnet for utskrift.

Frostating utvalgte kulturlandskap

Her finner du utfyllende informasjon om de tre satsningsområdene for Frostating utvalgte kulturlandskap: