Fugleliv på Tautra

På Tautra finnes et av landets viktigste og beste fuglelokaliteter. Den lille øya på ca 1.5 km2 er forbundet til fastlandet på Frosta med en 2.3 kilometer lang veimolo.

(Fuglebilde)

Tautra er forholdsvis flat, og nærmest delt i to. Den nordlige delen omfatter kulturlandskap med beite, åker og eng, blandet med buskvegetasjon og treklynger. Sørdelen har et stort oppdyrket parti og to grandominerte skogpartier. Her ligger det også en brakkvannsdam og et lite vatn kalt Måsdammen. Begge disse områdene er svært rike på fugleliv.

Likedan er sundet mellom Tautra og fastlandet, Svaet, et meget fuglerikt gruntvannsområde. På det dypeste er det 10-15 meter.

Bruk følgende oversikt over egnede observasjonspunkter for å finne et egnet sted for å studere fuglelivet ved Frosta og Tautra på nært hold.

Anbefalte observasjonspunkter for fuglekikking – 1: Skaget 2:Fugletårnet ved Måsdammen 3:Klostergården 4:Nordhamna og Sørhamna 5:Moloen 6:Nordfjæra 7:Storleiret 8:Hauganfjæra

Tautra verneområde

Fuglelivet på Tautra trekker fugleinteresserte til øya, og ved Måsdammen i sør finnes det et utkikkstårn for fuglekikkere. Tautra er en «hotspot» i Trøndelag med et stort antall forskjellige arter av fugl, karplanter, moser, sopp og sommerfugler.

(Bilde av fugletårnet)

Øya er særlig viktig som rasteplass for ande- og vadefugler i trekktiden. Den er også en viktig hekkeplass for vannfugl som ærfugl, hettemåke og fiskemåke.

Tautra er nasjonalt og internasjonalt kjent som et verdifullt naturområde for fuglelivet. I 1985 fikk en stor del av øya og det omkringliggende sjøområdet status som verneområde, beskyttet under Ramsarkonvensjonen.

(Fuglebilde)

For besøkende er det verdt å merke seg at i tiden f.o.m. 25. april t.o.m. 15. juli er all ferdsel i naturreservatet og fuglefredningsområdet forbudt (sone A og B) – se de ulike sonene på infoplakaten om Tautra verneområde.

Ferdselsrestriksjonene gjelder ikke dyrefredningsområdet (sone C), og det er lov å sanke grusstein til eget bruk langs strendene samt plukke tang, bær og matsopp. Ferdsel etter merket sti fra P-plass ved Tautratun til fugletårnet ved Måsdammen er også lov (se kart nederst på denne siden).

Store fugleflokker

Trekkende våtmarksfugler, som gjess, ender og vadere, raster ved Frosta og Tautra i enorme mengder. I de travleste trekkperiodene, vår og høst, kan tusenvis av fugler samles her. De mest dominerende artene av ender er ærfugl, sjøorre, havelle, svartand, stokkand, krikkand, brunnakke, gravand og siland.

(Bilde av en av de nevnte artene eller en stor fugleflokk)

Ellers finnes også en god del lom, dykkere, storskarv, måker, terner og alkefugl i området. Flere av disse artene er det definitivt størst sjanse å observere under vinterhalvåret, så Tautra er absolutt et sted som kan besøkes året rundt om man ønsker å utforske det rike fuglelivet på øya!

Sjeldne fugler

Av og til kan man være heldig å observere sjeldne enkeltindivider som ønsker å søke selskap blant ansamlingene av de mer vanlige artene som holder til på øya.

Som regel er det hvert år mulig å se følgende seks relativt sjeldne fugler på Tautra: gulnebblom, gråstrupedykker, vandrefalk, lappspove, fjæreplytt, og skjærpiplerke.

I tillegg er følgende arter observert i området, men disse kan man ikke forvente å se: rødhodeand, brilleand, damsnipe, hærfugl, pirol og rosenvarsler.

(Bilde av en sjelden gjest)

Kilde: Birdingbed og Fylkesmannen i Trøndelag

Nyttige lenker

#tautrasfugler

«Æ føle æ har en sånn..skytsængel på den vænstre skuldra mi...» #grønnfink #greenfinches #chlorischloris #fugler #birds #tautrabirds #tautrasfugler #tautra #liveterbestute #utinaturen #frostingen #trønderavisa #adressa #nrktrondelag #birdphotography
~ Sidensvanser ved dagens ende ~ #sidensvans #bomb ~ Sidensvanser ved dagens ende ~
#sidensvans #bombycillagarrulus #waxwings #tautra #tautrabirds #tautrasfugler #frostingen #trønderavisa #adressa #nrktrondelag #liveterbestute #utinaturen #fugler #birds #birdphotography #naturephotography #canon #stjørdalfoto #yrbilder #2vær
~ Stolthet ~ 😊 #ærfugl #commoneider #proud #du ~ Stolthet ~ 😊
#ærfugl #commoneider #proud #dununger #ærfuglmedunger #ærfuglunger #tautrabirds #tautrasfugler #tautra #frosta #frostadan #frostingen #nrktrondelag #adressa #naturopplevelse #liveterbestute #utinaturen #trondheimsfjorden #trøndelag #sjøen #fjorden #midnorway2day #norway2day #nature #naturephotography
~ Dunpuss ~ ☺️ #ærfuglunger #ærfugl #commone ~ Dunpuss ~ ☺️
#ærfuglunger #ærfugl #commoneider #commoneiderchickens #dununger #dunpuss  #tautrabirds #tautrasfugler #tautra #frosta #frostadan #liveterbestute #utinaturen #trøndelag #trønderavisa #frostingen #nrktrondelag #adressa #midnorway2day #norway2day #birdphotography
- Førstemann te Skaget! #ørn #havørn #eagle #se - Førstemann te Skaget!
#ørn #havørn #eagle #seaeagle #måse #måke #fiskemåke #gull #commongull #tautrabirds #tautrasfugler #tautra #frosta #frostadan #visitfrosta #frostingen #nrktrondelag #utinaturen #liveterbestute #trøndelag
~ Snikende temmincksnipe..~ #temmincksnipe #callid ~ Snikende temmincksnipe..~
#temmincksnipe #callidristemminckii #vader #vadefugl #tautrabirds #tautrasfugler #tautra #frosta #utinaturen #liveterbestute #birdphotography #naturephotography #nrktrondelag #frostingen #adressa #trøndelag
Toppainnhainn bedriv yoga i vainn..😁 Duck doing Toppainnhainn bedriv yoga i vainn..😁
Duck doing yoga in the water.. #toppand #aythyafuligula #dykkand #tautrabirds #tautrasfugler #utinaturen #liveterbestute #and #duck #tautra #frosta #frostadan #visitfrosta #nrktrondelag #norway2day #adressa #birdphotography #naturephotography
Kaldt vær og da sitter de på åkrene her ~ Heilo Kaldt vær og da sitter de på åkrene her
~ Heilo ~
#heilo #pluvialisapricaria #plover #tautrabirds #tautrasfugler #pååkeren #kaldtvær #tautra #frosta #frostadan #nrktrondelag #frostingen #adressa #liveterbestute
Tett, tett inntil egget med bror eller søster ~ M Tett, tett inntil egget med bror eller søster
~ Måsungen ~ 💞

Babygull waiting for its brother or sister💞
#måsunge #babygull #måsegg #gullegg #tautrabirds #tautrasfugler #ifjæra #ifjærami #liveterbestute #utinaturen #frostadan #tautra #frosta #visitfrosta #frostingen #adressa #nrktrondelag #midnorway2day #norway2day #

Tautra fugletårn