Fugleliv på Tautra

På Tautra finnes en av landets viktigste og beste fuglelokaliteter. Den lille øya på ca 1.5 km2 er forbundet til fastlandet på Frosta med en 2.3 kilometer lang veimolo.

Siden år 2000 er det observert 269 ulike fuglearter på Tautra!

Storspove – Foto: Gunnar Stenhaug

Tautra er forholdsvis flat, og nærmest delt i to. Den nordlige delen omfatter kulturlandskap med beite, åker og eng, blandet med buskvegetasjon og treklynger. Sørdelen har et stort oppdyrket parti og to grandominerte skogpartier. Her ligger det også to små vatn kalt Måsdammen og Sjødammen. Begge disse områdene er svært rike på fugleliv.

Likedan er sundet mellom Tautra og fastlandet, Svaet, et meget fuglerikt gruntvannsområde. På det dypeste er det 10-15 meter.

Kartet under viser egnede observasjonspunkter for å studere fuglelivet ved Tautra på nært hold.

Anbefalte observasjonspunkter for fuglekikking – 1:Skaget 2:Fugletårnet ved Måsdammen 3:Klostergården 4:Nordhamna og Sørhamna 5:Moloen 6:Hauganfjæra
Tautra – perla i Trondheimsfjorden!

Tautra verneområde

Fuglelivet på Tautra trekker fugleinteresserte til øya, og ved Måsdammen i sør finnes det et utkikkstårn for fuglekikkere. Tautra er en «hotspot» i Trøndelag med et stort antall forskjellige arter av fugl, karplanter, moser, sopp og sommerfugler.

Fra fugletårnet ved Måsdammen kan en ofte observere mange forskjellige fuglearter, her en Lappspove. Foto: Ella Karine Nilsen

Øya er særlig viktig som rasteplass for ande- og vadefugler i trekktiden. Den er også en viktig hekkeplass for vannfugl som ærfugl, hettemåke og fiskemåke.

Hettemåke – Foto: Gunnar Stenhaug

Tautra er nasjonalt og internasjonalt kjent som et verdifullt naturområde for fuglelivet. I 1985 fikk øya og det omkringliggende sjøområdet Ramsarstatus etter å ha blitt et verneområde året før.

Gravand – Foto: Gunnar Stenhaug

Lurt å vite når du gjester Tautra

 • Ferdsel etter merket sti fra P-plass ved Tautratun til fugletårnet ved Måsdammen er lov hele året (se kart under).
 • I perioden 01. april – 15. juli er all ferdsel i naturreservatet og fuglefredningsområdet forbudt (sone A og B – se kart) på grunn av hekkende fugl.
 • Ferdselsrestriksjonene gjelder ikke dyrefredningsområdet (sone C).
 • Hund er lite ønsket på Tautra på grunn av fugleliv og beitende husdyr. Helårs båndtvang gjelder.
 • Vis respekt for privat eiendom.
 • I naturreservatene kan du ikke plukke planter.
 • Fugler, reir og egg må du ikke forstyrre.
 • Du kan sette opp telt og campe på anviste plasser nord på øya. Ta kontakt med Klostergården.
 • Engangsgrill er ikke tillatt.
 • Det finnes to tilrettelagte bålplasser. En ved fjæra like ved fotballbanen på Valavollen (Valen) og en ved sjøen nord for de gamle klosterruinene – se bålmerkene på kartet.
 • Ferdselsrestriksjonene gjelder ikke fastboende.

Les mer om ferdsel på Tautra på infoplakatene under. De vil du også finne utplassert i de aktuelle områdene:

Store fugleflokker

Trekkende våtmarksfugler, som gjess, ender og vadere, raster ved Frosta og Tautra i enorme mengder. I de travleste trekkperiodene, vår og høst, kan tusenvis av fugler samles her.

De mest dominerende artene av ender er ærfugl, sjøorre, havelle, svartand, stokkand, krikkand, brunnakke, gravand og siland.

Havelle – Foto: Ella Karine Nilsen

Ellers finnes også en god del lom, dykkere, storskarv, måker, terner og alkefugl i området. Flere av disse artene er det definitivt størst sjanse å observere under vinterhalvåret, så Tautra er absolutt et sted som kan besøkes året rundt om man ønsker å utforske det rike fuglelivet på øya!

Tjeld opptrer i store flokker på Tautra – Foto: Ella Karine Nilsen

Sjeldne fugler

Av og til kan man være heldig å observere sjeldne enkeltindivider som ønsker å søke selskap blant ansamlingene av de mer vanlige artene som holder til på øya.

Som regel er det hvert år mulig å se følgende seks relativt sjeldne fugler på Tautra: gulnebblom, gråstrupedykker, vandrefalk, lappspove, fjæreplytt, og skjærpiplerke.

Fjæreplytt – en sjelden gjest på Tautra – Foto: Ella Karine Nilsen

I tillegg er følgende arter observert i området, men disse kan man ikke forvente å se: rødhodeand, brilleand, damsnipe, grønlandsmåke, hærfugl, pirol og rosenvarsler.

Grønlandsmåke – Foto: Gunnar Stenhaug

Velkommen!

Vi ønsker alle velkommen til å ta del i Tautras rike mangfold av fuglearter. Sørg for at du kjenner fredningsbestemmelsene og ta hensyn til naturen på øya, så bidrar du til å opprettholde denne unike nasjonale fuglelokaliteten.

Merk gjerne dine fuglebilder fra Tautra med #tautrasfugler – se feed fra Instagram lenger ned på siden. God tur!

Rødstilk – Foto: Gunnar Stenhaug

Kilde: Statsforvalteren i Trøndelag

Nyttige lenker

#tautrasfugler

Lille, søte, nysgjerrige
~ Skjærpiplerka ~ 😍
.
#skjærpiplerke #piplerke #tautra #svaet #tautrasfugler
«Vaaaarmt i Trøndelag» gapa
~ Tjeldfrid ~
.
#tjeld #oystercatcher #tautra #tautrasfugler #frostingen
På vei til sine små med en nebbfull snacks.
~ Skjærpiplerka ~
.
#skjærpiplerke #tautra #tautrasfugler #svaet
«Sjå på MÆ, da! Sjå på DEINN brøstkassa..!»
~ Ærfuggel hann ~
.
#ærfugl #somateriamollissima #eider #tautra #svaet #tautrasfugler #frostingen
Poserer for fotografen
~ Tjelden ~
.
#tjeld #oystercatcher #haematopusostralegus #tautra #tautrasfugler
«Æ sjer dæ…»
~ Grågås ~
#grågås #anseranser #tautra #tautrasfugler
«Hæh…? Tannpuss? Ka e det?»
~ Grågås ~
.
#grågås #anseranser #tautra #tautrasfugler #frostingen
Kort møte med 
~ Bokfink hann ~
.
#bokfink #tautra #tautrasfugler

Tautra fugletårn