Frostating utvalgte kulturlandskap

Levende jordbruk over hele landet gir Norge verdifulle og innholdsrike kulturlandskap. 

For å ivareta mangfoldet av og særpreget til ulike typer jordbrukslandskap i landet vårt, har landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen gått sammen med bonden om å ta vare på jordbrukslandskap med spesielt viktige verdier innen 

Disse utvalgte kulturlandskapene i jordbruket ivaretas ved at biologisk verdifulle kulturmarker, tradisjonelle bygninger og andre kulturminner blir restaurert og vedlikeholdt, og ved at jordbruksdrift videreføres med plante og husdyrproduksjon på små og større bruk.

Kålsetting i historiske omgivelser ved Logtun

Frostating utvalgte kulturlandskap er ett av disse områdene – oppnevnt i 2018. Frostatingsområdet omfatter et areal på 9800 dekar i den sørlige delen av Frosta kommune. Tautra er imidlertid ikke del av området. Landskapet er representativt for de åpne og flate jordbruksbygdene ved Trondheimsfjorden. 

Frostating utvalgte kulturlandskap avgrenset av skravert område i kartet, Kilde: Økologiske Grunnkart

Frostating utvalgte kulturlandskap forvaltes av Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren i samarbeid med Frosta kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, grunneierne, lag og foreninger. 

Utnevnelsen som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket gir området en unik status og mulighet for utvikling som et prioritert kulturlandskapsområde av nasjonal betydning.

Trondheims kjøkkenhage

Landbruk og jordbruksdrift

Godt klima og gode vekstvilkår har gitt Frosta kallenavnet ”Trondheims kjøkkenhage”. I denne grøderike lavlandsbygda dyrkes et stort utvalg av poteter, grønnsaker, bær og urter. Grønnsaksdyrking, sammen med korn- og noe grasproduksjon, omkranser den spredte gårdsbebyggelsen av typiske trønderske firkanttun. 

Potetproduksjon ved Logstein

Frosta er Trøndelags minste kommune i areal med sine 76 km2.  Det totale jordbruksarealet i kommunen er på 22.828 daa (2014). Rundt 100 foretak søker produksjonstilskudd i kommunen, hvorav omkring 25 ligger innenfor området for Frostating utvalgte kulturlandskap. Landskapet kjennetegnes av kontinuitet og langvarig skjøtsel.

Frostating utvalgte kulturlandskap har mange fritidseiendommer og campere, og deltidsfrostingene setter preg på området gjennom året. Flere gårdsbaserte reiselivsbedrifter samarbeider om tilbud til besøkende. Bygda er viden kjent for sine mange gårdsutsalg med et rikt utvalg av lokalproduserte varer.

Historiske Frosta

Kultur og kulturminner

Frosta har alltid vært en viktig møteplass i historien, og det vitner utallige kulturminner fra ulike tidsperioder om.

Frostatinget og Frostatingsloven, landets eldste tingsted og landets eldste lovverk, setter området i en historisk særstilling i Norge. Historien er synlig i landskapet ved Tinghaugen og Logtun kirke fra middelalderen. Frostatinget sin funksjon er sentralt i Frostating utvalgte kulturlandskap, og området rundt Tinghaugen utgjør kjernen i landskapsrommet.

Tinghaugen

Helleristninger fra steinalder og jernalder viser at folk har bodd og drevet jord- og husdyrbruk her i lang tid. I helleristningsfeltet ved Evenhus er det avdekt omkring 100 figurer fordelt over seks bergflater. De tallrike båtfremstillingene på Evenhus har spilt en viktig rolle i forskningen på forhistoriske havgående farkoster i Norden.

Frodige Frosta

Biologisk mangfold

Frosta hører til landskapsregionen som kalles ”Jordbruksbygdene ved Trondheimsfjorden”. Rikt jordsmonn og gode lokalklimatiske forhold gjør sørsida av halvøya til en av landets nordligste lokaliteter i den ”boreonemorale vegetasjonssonen” med vilkår for forekomst av varmekrevende arter som edelløvskog. 

Artsmangfold i skogen på Logsteinmyra

Årsnedbøren ligger rundt 800 mm. Klimaet er relativt vintermildt, og snødekket er vanligvis tynt og kortvarig. Frosta er en av kommunen i landet med størst mangfold i ulike vekster i forhold til areal.

Kulturlandskapet er preget av intensivt jordbruk kombinert med ugjødsla beiter, strandenger, rike strandberg og noen få skogsdammer.

Det er spesielt stripen mellom dyrka mark og fjorden som utmerker seg med et svært viktig biologisk mangfold. Her ligger registrerte viktige naturtyper på rekke og rad – de fleste med høyeste verdi på grunn av artsinnholdet. Se også Miljødirektoratets Naturbase som gir kartfestet informasjon om utvalgte områder for natur og friluftsliv.

Nordøst i Frostating utvalgte kulturlandskap ligger Hogstadskogen med fine turstier og parkering ved Øvre Hogstad. Men det helt spesielle med dette området er de fire dammene som er rensket opp for å skape bedre biotop for småsalamander. 

Hogstaddammen

Frostastien er godt utbygd som en populær fjordnær kultur- og opplevelses-sti i landskapet. Stien går på gamle ferdselsveier, stier og bygdeveier langs sjøen gjennom hele området.

Frostastien omslutter store deler av Frostating utvalgte kulturlandskap i randsona mot sjøen.

Frostastien har åpnet for ferdsel og nærkontakt med elementene som kulturlandskapet har å by på. Her sykler eller går man praktisk talt midt i “Matfatet Frosta“, og gir innblikk i områdets kultur, historie, biologi og jordbruk. 

Næringsmuligheter

Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder å sikre langsiktig skjøtsel og drift.  

Det kan også gis tilskudd til næringsutvikling for tilleggsnæringer i Frostating utvalgte kulturlandskap.

Mer informasjon om retningslinjer for tilskudd i Frostating utvalgte kulturlandskap finnes på hjemmesidene til Frosta kommune.

Frostating utvalgte kulturlandskap

Her finner du utfyllende informasjon om de tre satsningsområdene for Frostating utvalgte kulturlandskap:

Lenker Utvalgte kulturlandskap

Du finner mer generell informasjon om Utvalgte kulturlandskap i jordbruket her: