Trondheims kjøkkenhage

En tur omkring på Frosta er praktisk talt en reise midt i Matfatet Frosta!

I et mildt kystklima med et næringsrikt jordsmonn midt ute i Trondheimsfjorden har driftige frostabønder gjennom generasjoner dyrket fram et mangfold av varer.

Nettopp det milde klimaet gir unike vekstvilkår, og allerede i juni kan frostingene by fram ulike grønnsaker, samt tidligpotet fra Frosta – et sikkert tegn på at sommeren har kommet til Trøndelag! 

Våren kommer tidlig på Frosta

Poteter, grønnsaker og andre landbruksvarer tok i gammel tid turen med båt til Trondheim og bidro til livlig torghandel. Fortsatt er Trondheim et stort og viktig marked for kortreiste kvalitetsprodukter fra den frodige halvøya, og i dag er både mangfoldet av varer, volumproduksjonen og markedet i vekst. 

Frosta framstår grønn og gul på sommeren

Dagens jordbruk

Kulturlandskapet på Frosta gjenspeiler et framtidsrettet landbruk, og et mangfold som gir Frosta en særstilling i Trøndersk landbruk. 

Landbruksmessig blir den sørlige delen av Frosta i all hovedsak drevet som storskala, veldrevet moderne landbruksområde, der verdiene nettopp ligger i at det er et aktivt og intensivt jordbruk, og at alt jordbruksareal er i drift.

Kålproduksjon ved Mostad

I dag preges landbruket på Frosta av produksjoner innenfor potet og grønnsaker på friland, samt krydder, blomster og grønnsaker i veksthus. Husdyrhold er også godt representert med produksjon av melk og kjøtt, svineproduksjon og fjørfe. 

Dyr på beite ved Hogstadskogen

Frostating utvalgte kulturlandskap har opprinnelig bestått av mange små eiendommer, mens mange av dagens drivere leier mange eiendommer for å kunne drive effektivt med grønnsaker, potet og korn.

Det er kun en mindre del av arealet som blir drevet med grasproduksjon, og beitearealet ligger i marginale områder ned mot sjøen. 

Noe areal benyttes fortsatt til gras- og kornproduksjon som her ved Tingstad

Frosta kommune er en av de minste i areal, men likevel en av de største på grønt mangfold. Over halvparten av alle trønderske grønnsaker produseres på Frosta, og omkring en fjerdedel av de trønderske potetene kommer fra hele Trøndelags kjøkkenhage.

Planting av purre ved Mostad
Salat- og potetproduksjon ved Kråklund

Innovasjon

Jordbruksnæringa generelt er preget av entusiasme med stor grad av framtidstro, vilje til å satse, kompetanse og et godt miljø som driver hverandre framover mot nye mål. Gårdbrukerne er innovative, endringsdyktige og fleksible til å ta i bruk nye produksjonsmetoder og prøve nye vekster og produkter. 

Tidlig våronn i Hernesmarka med utsikt mot vinterkledde Fosenalper

Som følge av dette arbeidet har jordbruket på Frosta høy utnyttelse og et stort mangfold i vekster. Stadig blir nye produkter man normalt forbinder med import testet ut for å se om det er mulig å betjene et marked som i økende grad ønsker kortreist mat. Gode eksempler på dette er blant annet sukkermais, asparges og søtpotet.

Gresskar dyrket hos Viken Midtre – Norges eneste leverandør nord for Dovre!

Mat og matproduksjon er også miljø, og her har nye idèer sett dagens lys blant annet hos Grønne Folk med videreforedling av grønnsaker som tidligere ble nedgradert på grunn av form og utseende. 

Produsentpakkeriet Trøndelag

Sentralt plassert i Trondheims kjøkkenhage like ved Tinghaugen finner man Produsentpakkeriet Trøndelag.

Det meste av det som produseres av potet, grønnsaker og bær i Trøndelag blir solgt til store grossister og industri. En mindre andel omsettes via gårdsbutikker eller direkte til storhusholdninger og mindre grossister.

Produsentpakkeriet Trøndelag – sentralt plassert midt i Matfatet Frosta!

Pakkeriet ble etablert i 2007 med den hensikt å samle pakking og kompetanse i et stort og sentralt pakkeri for jordbruksprodusenter i Trøndelag. Ved at bøndene selv er medeiere i pakkeriet, sikres en god og kort verdikjede hele veien fra jord til bord.

Produsentpakkeriet skal være en motor for å skape merverdi for regionale potet- og grønnsaksprodusenter i Midt-Norge. Pakkeriet skal være grossistuavhengig og fungere som selvstendig pakkeri og terminal med markedsføring av egne produkter til forbruker og storkjøkken.

Produsentpakkeriet Trøndelag – bindeledd mellom produsent og forbruker.

Pakkeriet henter råvarer fra hele Trøndelag, fra Oppdal i sør til Namdalen i nord. Men det er ingen tvil om at plasseringen er særdeles gunstig tilnærmet midt i Matfatet Frosta. Med sin nærhet til de mange lokale produsentene på bygda fungerer pakkeriet som en viktig, sentral enhet i logistikkjeden mellom produsent og forbruker.

Gårdsutsalg

Rundt omkring på bygda finnes flere gårdsutsalg med varer fra egen produksjon og fra omkringliggende gårder. Kombiner gjerne en rundtur på Frosta med å utforske hva produsentene har å tilby!

Gårdsutsalgene på Frosta byr på rikt og variert lokalprodusert utvalg av varer

Faktaopplysninger

  • Areal totalt Frosta: 74,3 km2
  • Jordbruksareal: 23589 dekar (23,6 km2)
  • Produktivt skogareal: 31 km2
  • Veksthus areal: ca. 70 dekar
  • Ca. 46% av grønnsakene som dyrkes i Trøndelag kommer fra Frosta (2006)
  • Ca. 25% av potetene i Trøndelag kommer fra Frosta (2006)
  • Variert husdyrhold med hovedvekt på produksjon av melk, storfe, svin og kylling (2006) 

Frostating utvalgte kulturlandskap

Her finner du utfyllende informasjon om de tre satsningsområdene for Frostating utvalgte kulturlandskap: